آثار ثبت اسناد (4)

اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث

  کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده در

دفتر املاک نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث

اعتبار و رسمیت دارد و در خصوص ادعای اشخاص ثالث فقط مالکیت کسی به

رسمیت شناخته می شود که ملک به نام او ثبت شده و یا به او انتقال داده

شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است . به موجب ماده 72 قانون

ثبت : کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله * که طبق مقررات راجعه به

ثبت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنها و خاص

ثالث دارا اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.از موارد دیگر اعتبار سند رسمی

نسبت به اشخاص ثالث تاریخ تنظیم سند است حتی اگر بر علیه اشخاص ثالث

باشد .به موجب ماده 1305قانون مدنی : در اسناد رسمی تاریخ تنظیم سند

معتبر است حتی برعلیه شخص ثالث .*( مال غیر منقول مالی است که نتوان

آن را از محلی به محل دیگرانتقال داد.)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید