گواهی رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور

گواهی رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور

 

برای برابر با اصل نمودن  رونوشت یا تصویر اسناد در خارج از کشور  باید یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در خارج از کشور مطابقت آن رونوشت یا تصویر را با اصل سندگواهی نماید . ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان نموده

است : در صورتیکه رونوشت یا تصویر سندی در خارج از کشور تهیه شده ، باید مطابقت آن با اصل ، دردفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید