کدام اسناد گواهی امضا می شوند

کدام اسناد گوهی امضا می  شوند؟

اسنادی که امضای ذیل آنها گواهی می شود  باید دارای دو ویژگی باشند:

الف - همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران اشاره شده است این  اسناد باید عادی باشند.

ب - اسناد مورد گواهی امضا باید غیر مالی باشند . دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون از گواهی امضای نوشته های مالی ممنوع می باشند . بنا براین دفاتر اسناد رسمی مجاز نیستند امضای اشخاص ذیل یا ظهر اسناد تجاری مانند چک ، سفته و اسنادی که موضوع آن اموال غیر منقول و املاک یا منافع آن و تادیه وجه  نقد یا ضمانت آن به طور منجز ویا سهام شرکت های ثبت شده می باشد  گواهی نمایند. ماده 12 اصلاحی  آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران چنین مقرر نموده است : دفاتر گواهی امضا مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی نیستند.مقصود ازنوشته های مالی نوشته ها یی است که در آن به طور منجز پرداخت  وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول یا سهام شرکت های ثبت شده باشد.

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید