مجوز گواهی رونوشت و تصویر تمام اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مجوز گواهی رونوشت و تصویر تمام اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به موجب قسمت اول ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل ، گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که ، دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی ، و در جایی که هیچیک از آنها نباشد ، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی ،مطا بقت آن را با اصل ، گواهی کرده با شد. با مجوز حاصله از این ماده دفاتر اسناد رسمی می توانند  رونوشت یا تصویر اسناد را اعم از اینکه عادی باشند یا رسمی ،  در همان دفتر تنظیم شده باشند یا  درسایر دفاتراسناد رسمی یا  مراجع رسمی دیگر  تصدیق و مطابقت آن را با اصل گواهی نمایند

/ 3 نظر / 10 بازدید
مستر کچل

سلام مطلب جدید بامزه آپ کردم بدو بیا.

کویر

سلم همکار عزیز بما سری بزن خوشحال میشم با هم لینک بدیم

http://www.sabt.gov.ir/GDocuments/GnrDocs.aspx?Type=94&CurPage=0&Template=0&SearchText=&fDate=&tDate=نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب