نصاب جمعیتی برای تاسیس دفترخانه

حد نصاب جمعیت برای تاسیس دفترخانه

 

در شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک

دفترخانه ی اسناد رسمی تاسیس می شود و در جاهایی که جمعیت آن بیشتر

است برای حداقل هر پانزده هزارنفر و حداکثر هر بیست هزار نفر یک دفتر

خانه تاسیس خواهد شد ، در مورد پانزده هزاریا بیست هزار نفر ،آمار در

آمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفتر خانه ملاک خواهد بودیعنی اگر در

آمد حق الثبت دفتر خانه کم باشد برای هر بیست هزار نفر یک دفترخانه و

اگر زیاد باشد برای هر پانزده هزار نفر یک دفتر خانه تشکیل می گردد . اگر

حجم معاملات و در آمد حق الثبت یک دفتر خانه به قدری زیاد باشد که

افزایش تعداد دفتر خانه ها را ایجاب نماید به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و

املاک کشور و تصویب شورای عالی قضایی *حداکثر تا دو دفتر خانه به

دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی می توان اضافه نمود.

(ماده 5قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران و تبصره

آن ) .* در حال حاضر رییس قوه قضاییه جمهور اسلامی ایران  .

/ 1 نظر / 28 بازدید