سند رسمی از نظر قانون ثبت

سند رسمی از نظر قانون ثبت :

 

طبق مواد مختلف قانون ثبت سند رسمی به معنی اخص کلمه و از نظر لازم ا

لاجرا* بودن فقط به اسنادی اطلاق می شود که دردفتراسناد به ثبت رسیده

باشند*(سند لازم الاجرا سندی است که مفا د آن بدون نیاز به حکم دادگاه

مستقلا" قابل اجرا باشد ).

 

 

اسناد رسمی لازم الاجرا کدام اسناد هستند؟

 

طبق ماده 93 قانون ثبت کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده

مستقلا" و بدون نیاز به دادگاه ها و محاکم قضایی لازم الاجراهستند.اسناد

تنطیم شده در دفتر اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول* و املاک ثبت

شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره(مشمول قانون روابط مالک و مستاجر)

اعم از این که ملک مورد اجاره یا وثیقه ثبت شده یا نشده باشداز طرف

دفترخانه ای که سند راتنظیم کرده است اجرائیه صادر می شود و بدون نیاز به

مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه ها از طریق اجرای ثبت مفاد این اسناد

اجراخواهد شد اما در اسناد راجع به املاک ثبت نشده که مورد وثیقه و اجاره

نیستند جهت اجرای مفاد آن باید به دادگاه صالحه مراجعه کرد*(اموال منقول

اشیائی هستند که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به

خود یا محل آنها خرابی وارد آید.)

/ 0 نظر / 18 بازدید